Hvorfor bærekraft


Hvorfor skal vi drive bærekraftig? Og hva mener vi egentlig når vi snakker om bærekraft? Vårt fagfelt har mange navn. Noen kaller det samfunnsansvar mens andre benytter benevnelser som CSR eller CSI - forkortelser for Corporate social responsibility og Corporate social innovation. I Pure liker vi å bruke ordet bærekraft (sustainability) og refererer da til FN sin definisjon: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en bærekraftig utvikling: Miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bærekraftig forretningsdrift sikrer framtiden

«There is no business on a dead planet.»

En bærekraftig ressursbruk er nødvendig for å sikre fremtidig drift. Begrenset tilgang på ressurser vil føre til økt fokus på sirkulær økonomi og tvinger frem behov for å utvikle nye løsninger. Virksomheter som legger dette til grunn i sin forretningsdrift vil være best forberedt i årene som kommer.

Fordi samfunnet er i endring

Samarbeid er et nøkkelord. Fremtidens løsninger må gå på tvers av offentlig, privat og frivilllig sektor. Mange av vår tids utfordringer berører flere ulike sektorer, og samlet kan vi mobilisere større ressurser og bedre løsninger.

Fordi det er lønnsomt

En bærekraftig forretning, hvor man adresserer og løser behov og utfordringer, skaper økonomisk verdi for selskapet og gir positive resultater for omgivelsene.

Fordi det driver innovasjon

Virksomheter kan i sitt innovasjonsarbeid bruke konkrete samfunnsutfordringer som pekepinn for hvilke løsninger fremtiden trenger. Å bidra til nye løsninger vil sikre forretningen og øke mulighet for tilgang til nye markeder. FNs 17 bærekraftsmål kan brukes som inspirasjon til framtidens behov. The sustainable development goals (SDG), som de heter på engelsk, er verdens mest konkrete målestokk for nye, bærekraftige løsninger.

Fordi det levendegjør virksomhetens verdigrunnlag

Ansvarlige virksomheter tiltrekker seg motiverte og engasjerte medarbeidere. Forskning viser at en organisasjons verdier og ansvarlighet er viktig for potensielle nye ansatte. Videre er det også en positiv sammenheng mellom ansatte som tiltrekkes av ansvarlige organisasjoner og hvor pålitelige og produktive de selv er. En levende og ansvarlig bedriftskultur vil ha et mål om å skape internt engasjement.

Det forventes av dagens virksomheter at de skal være bærekraftige på tre ulike bunnlinjer – miljø og mennesker i tillegg til den økonomiske. Det er derfor nødvendig med gode strategier for å forene ansvarlighet og lønnsomhet gjennom å finne en balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse.