Bærekraft – ikke bare for de store


Bærekraftsmålene som rammeverk for bærekraft i små og mellomstore bedrifter

Næringslivet spiller en viktig rolle i å oppnå FNs bærekraftsmål. Pure Consulting har siden etableringen primært jobbet med store virksomheter, hvor mange av de jobber globalt. Samtidig er det viktig å ikke glemme rollen til små og mellomstore bedrifter (SMBer). Disse står for 98% av alle virksomheter i Norge, bidrar til nesten halvparten av verdiskapningen og over 60% av sysselsetting. SBMene er derfor en viktig kilde til omstilling og nyskapning i norsk næringsliv, og avgjørende i et bærekraftperspektiv.

Høsten 2018 gjennomførte Pure Consulting i samarbeid med Ducky, SINTEF og to næringsklynger et pilotprosjekt om bærekraft som strategi blant SMBer. Med støtte fra Forskningsrådet testet vi ut Pures metodeverktøy med FNs bærekraftsmål som ramme på flere SMBer, deriblant Grete Roede, Asker Produkt og EFFEE. Piloten ble brukt til å vurdere nytten av FNs bærekraftsmål som ramme for omstilling til mer bærekraftig drift for SMBer, og samtidig utrede brukerforventinger til et praktisk digitalt metodeverktøy. Deltakere fikk tilgang til Pures verktøy og veiledning fra seniorrådgiver Marcus Borley gjennom hele prosessen.

Resultatene var positive, men ga oss også nyttige innsikt om utfordringer og rom til forbedring. Hovedfunnene var blant annet at ledelsen/CEO må ønske endring til mer bærekraftig forretningsmodell. SMBer velger ofte et kort fremtidsperspektiv for strategisk planlegging, og har ikke alltid ressurser til å gjennomføre langsiktige prosesser. Derfor er enkle, smidige og korte prosesser viktig. Digitale verktøy har stort potensialet, samtidig som personlig og skreddersydde råd også er avgjørende. Piloten viste at en slik prosess krever kompetanse, både på bærekraft og på prosess – og det er fordelaktig at noen med denne ekspertisen støtter SMBene gjennom prosessen, steg for steg.

Læringen fra pilotprosjektet blir brukt videre for utviklingen av digitale verktøy for SMBer rundt bruk av FNs bærekraftsmål som ramme for strategi. Pure vil sammen med partnere bygge videre på det digitale løsninger som er allerede utviklet.

Photo by Irene Dávila on Unsplash