VI GJØR BÆREKRAFT LEVENDE OG LØNNSOMT

Våre oppdrag ruster virksomheter for fremtiden.

Vårt mål er å skape verdi for virksomheter og samtidig løse samfunnsbehov. Vi er et fagmiljø med ekspertise innen bærekraftig forretningsutvikling, samfunnsinnovasjon, kommunikasjon og sirkulær økonomi. I strategiarbeid benytter vi vår egenutviklede arbeidsmodell:

Kartlegging av nå-situasjon

Før vi kan etablere eller levendegjøre en strategi må vi sikre at fundamentet for en bærekraftig strategi er på plass. Vi benytter Pure Engagement-modellen vi har utviklet for å kartlegge definerte områder innen bærekraftig forretningsdrift i bedriften og hvilke aktiviteter som utøves ovenfor interne og eksterne interessenter (aktuelle områder er miljø, etikk, mennesker og samfunn).

I modellen identifiserer vi også hvordan bedriften i dag bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål (dersom det er ønsket). Kartlegging gjøres ved innhenting og gjennomgang av eksisterende dokumenter, policies og retningslinjer, samt gjennom arbeidsmøter og intervjuer med utvalgte nøkkelpersoner i bedriften. Kartleggingen inkluderer også relevante trender i bedriftens omverden på makro- og mikronivå.

Status

Kartleggingen danner utgangspunktet for vår situasjonsanalyse. Her analyserer vi hvordan relevante makrotrender, konkurrentlandskap, forbruker- og kundeadferd representerer muligheter og risikoer for bedriftens bærekraftsarbeid, samt kartlegger virksomhetens samlede forutsetninger for å møte disse. Dette danner grunnlaget for en verdibasert vesentlighetsvurdering hvor man rangerer og prioriterer hovedfunnene fra situasjonsanalysen.

Verdibasert vesentlighetsvurdering

Noen områder er viktigere enn andre for at bedriften skal nå sine forretningsmål. Med utgangspunkt i bedriften sine verdier, strategiske føringer og interessenters krav og forventninger gjennomføres en vesentlighetsvurdering. Vesentlighetsvurderingen skal konkretisere og definere hvilke områder innen bærekraft som er viktigst for bedriften.

Resultatet blir en klar anbefaling av de viktigste områdene i bedriften sin egen bærekraftstrategi. Disse sees da gjerne også i sammenheng med bærekraftsmålene. Vår erfaring er at bærekraftsmålene egner seg for å spisse og tydeliggjøre bedriftens bidrag på lang sikt og hvordan organisasjonen skal operasjonalisere bærekraftsmålene i egne mål og tiltak.

Strategi

Ut fra arbeidet med vesentlighetsvurderingen justeres eksisterende strategi eller utvikles strategien. Målet med strategien er å sørge for at fundamentet for å drive en ansvarlig forretning er på plass, og at arbeidet konkretiseres rundt de vesentlige områdene som underbygger virksomhetens forretningsmål og bygger bedriftens ønskede posisjon. Tydelige og forankrede prioriteringer setter virksomheten i stand til å fokusere på det som virkelig gir verdiskapning og minimere ressursbruk på andre områder. I denne fasen har vi god erfaring med å fremheve de utvalgte bærekraftsmålene strategien spesielt leverer på.

Konsept, kommunikasjon, innovasjon

Når strategien er på plass, skal den gjøres kjent og etterleves i egen virksomhet. Vi har lang erfaring med å utvikle konsepter og tiltak som sørger for at strategier blir mer enn fine ord i en rapport. Resultatet er en levendegjøring av strategien slik at den sitter i ryggraden til alle medarbeidere, og gjør dem i stand til å se muligheter og ikke minst tenke nyskaping og innovasjon.

Lønnsomhet

Vi har et mål om å bistå våre kunder med relevante og gode KPI-er (key performance indicator) som måler den samfunnsmessige og forretningsmessige verdiskapingen. Dette kan innebære en anbefaling om å benytte en eller flere av eksisterende standarder som indikatorer, egne definerte måleparametre eller en kombinasjon av disse. Bærekraftsmålene som indikator for måloppnåelse kan også være godt egnet som KPI.

SIRKULÆR ØKONOMI

Vi hjelper virksomheter å aktivere sirkulære forretningskonsepter

Les mer
SAMFUNNSINNOVASJON

Innovasjonsprosesser som løser samfunnsutfordringer

Les mer
PARTNERSKAPSMODELLER

Utvikling og implementering av shared value partnerskap

Les mer
FORANKRING OG KOMMUNIKASJON

Forankring og kommunikasjon for å levendegjøre strategier

Les mer
RESEARCH OG INTERESSENTDIALOG

Kartlegging av muligheter, risikoer og dialog med interessenter

Les mer
BÆREKRAFT OG ETIKK I VERDIKJEDEN

Etikk i din virksomhet og kontroll på risiko i leverandørkjeden

Les mer